Se alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen her 

Grundejerforeningen Søndergård Syd

 

Indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdagden 24. oktober 2019 klokken 19:00

Afholdes i Fælleshuset Søndergårds allé 69

 

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandensberetning.

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.   Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer.

5.   Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent, takstblad og eventuelle bidrag.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a.   På valg er formand Karsten Dueholm, modtager genvalg

b.   På valg er bestyrelsesmedlem

Mia Knudsen, modtager genvalg

Niels Preysz, modtager genvalg

Henning Dinesen, vælges for et år, modtager genvalg

Ege Christiansen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Nyt medlem vælges for et år.

                     I.       Suppleanter

                   II.       Revisorer og revisorsuppleanter

7.   Eventuelt

 

Budget og forslag til kontingent, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest torsdag d. 3. oktober 2019

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4,skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 19:00, Forslag sendes til: sondergaardsyd@gmail.com

Eventuelle indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest torsdag d. 17. oktober 2019

 

Foreningens hjemmeside adresse: www.sondergaardsyd.dk

 

Under punkt 4 ønsker bestyrelsen nedenstående vedtægtsændring behandlet!

 

FORENINGENS FORMÅL § 3.Nuværende tekst

at    forestå drift og vedligeholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg, herunder friarea-

ler, veje, stier og ledningsanlæg, som naturligt tilhører bebyggelsen i fællesskab,

at    varetage medlemmernes interesse, hvad angår forsyningsledninger til el, vand og

        kabel-TV, vej- og kloakanlæg, vejbelysning, fælles grønne områder og fællesanlæg

       i almindelighed,

 

Ændrestil

at    forestå drift og vedligeholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg, herunder friarea-

ler, veje, stier og ledningsanlæg, som naturligt tilhører bebyggelsen i fællesskab og som er tilskødet, Grundejerforeningen Søndergård Syd

at    i privatejede storparceller der ikke er tilskødet Grundejerforeningen Søndergård syd, varetager grundejerforeningen drift og vedligeholdelse af kørefaste veje og parkeringsarealer, samt kloakanlæg for overfladevand og gadelamper (stander og lampeenhed, herunder lyskilde) i forbindelse med førnævnte arealer.

at    varetagemedlemmernes interesse, hvad angår forsyningsledninger til el, vand og

        kabel-TV, vej- og kloakanlæg, vejbelysning,fælles grønne områder og fællesanlæg

       i almindelighed,

 

 

På bestyrelsens vegne

Karsten Dueholm

Formand                                                                                         Måløv d. 27. september 2019
Løse hunde

Vi oplever til stadighed, at hunde i området ikke føres i snor. Jf. ballerup kommunes generelle regler, SKAL hunde føres i snor. I folderen fra Ballerup kommune, der kan læses via dette link, kan man se, hvor der er områder for luftning af hunde uden snor.

https://ballerup.dk/sites/default/files/hundeluftning_-_her_maa_du_lade_hunden_loebe_frit_0.pdf 
   
 
   

 
Cookies

Kontakt

Søndergaard Syd
Grundejerforening
Tlf.: 29 43 77 43
Kontakt: Klik her